Endre søk
Begrens søket
1234567 101 - 150 of 614
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Cuenoud, Helen Catherine
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Omorganiseringer – hva koster de?: En sammenstilling av omkostninger i forbindelse med en omorganisering; tidsbruk til frustrasjoner, møter etc, sykefravær, og rene utbetalinger2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [no]

  Hensikt. Mange kommuner har over år hatt svært stram økonomi.  Mange av kommunene har som endel av tiltakene for å få økonomien i balanse foretatt omfattende omorganiseringer.  Generelt sett har det vært lite fokus på hva omorganiseringene koster i form av tidstap, frustrasjoner og stress, økt sykefravær og rene utgifter i form av konsulenter etc.

  Metode 14 ansatte på alle nivå i organisasjonen ble intervjuet om deres opplevelser i forbindelse med omorganisering.  Dette ble satt sammen med vurderinger av sykefravær statistikk og omkostninger som skulle komme frem i regnskapene.

  Resultat De ansatte som ble intervjuet var meget opptatt av ikke å stipulere for stor bruk av tid.  Da lot de heller være å angi tid.  Likevel ble resultatene av brukt tid til samtaler, møter og frustrasjoner formidable. 

  Det var i denne kommunens sykefraværs statistikk ikke mulig å kunne si noe om økt sykefravær på grunn av omorganisering.  Derimot fortalte de ansatte selv om at de hade blitt syke på grunn av prosessene.

  Kostnadene til omorganisering var ført i  ordinært driftsregnskap. Mye av de faktiske kostnadene var derfor ikke mulig å finne tilbake til i etterkant.

  Konklusjon:  Omorganiseringer koster svært mye i medgått tid.  Ansatte blir syke av økt stress  og mangel på kontroll, økt arbeisbyrde, press og usikkerhet.  Kostnader i form av for eksempel konsulenter, flyttinger og innkjøp av nytt utstyr må tas med i en helhet.  For å vurdere innsparingene ved en omorganisering må man se det opp mot omkostningen med omorganisering.  Det har til nå ikke blitt tatt tilstrekkelig hensynt til.

  Det anbefales å gjøre videre forskning på omorganiseringer og de totale omkostningene.

  Fulltekst (pdf)
  MPH 2007:22
 • 102.
  Cylvén, Ann-Marie
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Smittskydd och hygienrutiner i förskolan: en kvantitativ tvärsnittsstudie2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Inom förskolan finns det många aktivitetersom utsätter både barnoch personal för risken att bli drabbad av smittsam sjukdom. Detta påverkar inte bara deras hälsa utan även spridningen av infektioner i samhället. Barn i förskola löper två till tre gånger högre risk för att få infektioner än barn som inte vistas på förskola. Tidigare studier visart.ex. att enkla förändringar på förskolan som skrivna riktlinjer för hygienrutiner, följsamhet till hand-och blöjbyteshygien och utbildning av personal och föräldrarkan minska sjukfrånvaron och risken förspridning av smitta.

  Syfte: 1) Att kartlägga grundläggande kunskaper hos förskolans personal,om hur sjukdomar sprids och hur man kan minska smittspridning. 2) Att undersöka inställningen hos föräldrartill de befintliga hygienrutinerna i förskolan.

  Metod: 123personal och 104 föräldrar från förskolor inom Kiruna kommun, Sverige svarade på en webb -baserad enkät.

  Resultat: Resultatet visade på avsaknad avfortbildning, för få skriftliga rutiner, bristande kunskap om hur smitta sprids och begränsad vetskap om informationskällor angående smittsamma sjukdomar. Föräldrar önskar mer information om de hygienrutiner som finns och personal önskar mer kunskap hur de kan informera föräldragruppen. Tillgång till material som handskar, handsprit och pappershanddukar för att kunna följa rekommenderade hygienrutiner fanns på alla förskolor. Både personal och barn reser mycket utanför Sverige, vilket tillsammans med de identifierade bristerna på förskoskolorna bidrar till ökad risk för spridning av smitta.

  Konklusion:Personalen på förskolorna är inte sjukvårdsutbildade och deras främsta uppgift är att bedriva pedagogisk verksamhet.Trots detta måste förskolor erbjuda en god omsorg till alla barn oavsett hälsostatus. Egenkontroll och dokumentation av förskolans hygienarbete är ett lagstadgat krav och avsaknad av rutiner är en allvarlig brist. Det är av vikt att fokusera på riktlinjer som kan förbättra hygienarbetet. Kan personal och föräldrar hjälpa till att minska risken för smittsamma sjukdomar är det av stor betydelse. För detta krävs god kunskap, samarbetepå olika nivåer, ändamålsenliga lokaler och rätt utrustning

  Fulltekst (pdf)
  MPH 2013:4
 • 103.
  Dahl, Per Gunnar
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Finnes det kunnskap om hvordan rusmiddelproblemer kan påvirke de pårørende?2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [no]

  Formålet vil være å beskrive og analysere med utgangspunkt i intervjuer av seks fagmedarbeidere fra fire nordiske land om hvilken kunnskap man har om hvordan en persons rusmiddelmisbruk kan påvirke de pårørende. Funnene diksuteres mot funn i teori og empiri fra funn i dokumenter, artikler og annen forskning.

  Metode: Studien er gjort med 6 kvalitative intervjuer i fire nordiske land og  underlagt en hypotesegenerende analyse ved bruk av Grounded Theory. Funnene er satt inn i en diskusjon men funn fra søk i annen teori og forskning.

  Resultater: Hovedfunnene viser at de fire nordiske land finnes en tydelig kunnskap om hvordan en persons rusmiddelbruk kan påvirke andre i en negativ retning. Funn her viser at for hver misbruker kan i gjennomsnittet tre personer få reaksjoner og symptomer direkte knyttet til misbrukerens atferd og problemer. Om lag 80 millioner mennesker globalt har et alvorlig rusmiddelproblem og forsiktige analyser antyder at over 200 millioner pårørende globalt berøres av en annens persons rusmiddelproblemer. Det er dokumentert at det særlig er tre grupper av problemstillinger som gjøres gjeldende på pårørende. Det er særlig skader og belastninger som i indirekte og direkte gir somatoforme symptomer hos voksne og særlig belastninger som følge av skader og vold mot ektefeller/samboere og barn. Familier som lever med rusmiddelmisbruk opplever et høyt stressnivå og har tydelige spor av å leve med et høyt stressnivå.

  Konklusjoner: De fire nordiske land har kunnskap om hvordan pårørende blir utsatt for store psykiske og fysiske påkjenninger. I de fire nordiske land er det beregninger som viser at om lag 150 til 200 000 barn lever i familier med rusmiddelproblem i hvert av landende. Av undersøkelser her viser funn at tre av de nordiske land alle har nasjonale prosjekter på gang i 2007 med særlig fokus på barn som lever med en misbrukende foreldrer. Det er ikke funnet tydelig kunnskap om hvilke strukturelle grep som må til for å bygge opp tjenester og funksjoner som kan hjelpe eller støtte de pårørende som påvirkes av en annens rusmiddelproblem. Av funnene her kommer det fram at det mangler et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for hvilke tiltak og hvilken behandling som kan ha best effekt for pårørende.

  Fulltekst (pdf)
  MPH 2008:3
 • 104. Dahl, Øyvind
  et al.
  Kilskar, Stine Skaufel
  Skarholt, Kari
  Rosness, Ragnar
  Risikobasert tilsyn i de nordiske arbeidstilsynene2018Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [no]

  Alle arbeidstilsyn i Norden arbeider ut fra en uttalt risikobasert tilnærming. For å nå denne målsetningen er det nødvendig med en metodikk som er i stand til å identifisere risikoutsatte virksomheter, næringer og arbeidstakere. Per i dag er det stor variasjon mellom de nordiske arbeidstilsynene med tanke på hvor langt etatene har kommet i utviklingen av slike metodikker. For flere av landene er derfor utviklingspotensialet på dette området stort. Hensikten med foreliggende rapport, er nettopp å ta fatt i dette utviklingspotensialet. Rapporten presenterer og deler kunnskap om utfordringer og aktuelle løsninger for risikobasert tilsynsvirksomhet på tvers av de nordiske landegrensene. I studien som ligger til grunn for rapporten er det hentet inn data og opplysninger fra arbeidstilsynene i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.

  Fulltekst (pdf)
  Download free PDF
  Fulltekst (epub)
  Download ePub
  Download (jpg)
  preview image
 • 105.
  Dale, Solveig
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Implementering av universell utforming i en norsk kommune- Erfaring i bruk av et kartleggingsverktøy for universell utforming.: Eksempler fra kartlegging av skole – og barnehagebygg2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [no]

  Bakgrunn: Bygninger med universell utforming vil kunne gi økt deltakelse og aktivitet for flere.

  Mål: Studiet har målsetting om å vise hvordan implementering av universell utforming kan foregå i en norsk kommune og vise til hvilke implementeringskriterier som er viktig med hensyn til å oppnå universell utforming.

  Metode: Case study er brukt som forskningsmetode. Studiet består av fire case; to skole- og to barnehagebygg. Visning av bilder ble brukt som metode for å illustrere universell utforming og gi økt kunnskap om temaet til berørte parter. Bygningene ble kartlagt med hensyn til hvorvidt bygningsmassen tilfredstiller ytelser nedfelt i veileding til tekniske forskrifter. Videre vil utfylte kartleggingsverktøy beskrive hva som bør gjøres av tiltak med hensyn til universell utforming.Ett år etter kartleggingsarbeidet intervjuet vi seks sentrale informanter; kommunalsjef, leder av eiendomsavdelingen, politiker, avdelingsleder for barnehagene samt leder for hver av de to barnehagene. Følgende spørsmål ble stilt: Hvilke politiske beslutninger er tatt? Hvilken forståelse og kunnskap har informanten om universell utforming?  Hvordan har planprosessen forløpt i kommunen? Økonomiske betraktninger? Hva er viktig for implementering av universell utforming?

  Resultat: Funn fra kartleggingsarbeidet viser mangelfull universell utforming vedrørende fremkommelighet, orienterbarhet og inneklima. Ett år etter kartleggingsarbeid ble det gjennomført intervju av seks sentrale informanter. Studiet identifiserte implementerings-kriterier for å oppnå universell utforming. Det er nødvendig med politisk og administrativ forankring, felles forståelse og samhandling mellom helse – og teknisk sektor, samarbeid med brukerorganisasjoner, plassering av et pådriveransvar for universell utforming og økonomiske ressurser avsatt til arbeidet for å oppnå implementering av universell utforming.

  Konklusjon: kartleggingsarbeid og bruk av implementeringskriterier er viktig for å oppnå universell utforming. Det er viktig med innspill vedrørende universell utforming tidlig i planprosesser. Med fordel kan videre forskning vise sammenheng mellom universell utforming og opplevelse av helse.

  Fulltekst (pdf)
  MPH 2009:2
 • 106.
  Daniels, Karen
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV. Health Systems Research Unit, Medical Research Council, PO Box 19070, Tygerberg 7505, South Africa .
  Lay Health Worker Programmes as aPublic Health Approachin South Africa2010Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Aim: The overall aim is to assess the appropriateness of Lay Health Worker (LHW)programmes as a public health intervention in South Africa by considering the effectivenessof LHW programmes across the world and the experience of LHW programmeimplementation and policy making in South Africa.

  Methods: This thesis comprises 4 papers that explore the issue of LHWs: (I) A systematicreview of randomised controlled trials (RCTs) of LHW interventions in primary andcommunity health care for maternal and child health and the management of infectiousdiseases; (II) A study of the experiences of farm dwellers trained to be LHWs, as exploredthrough focus group discussions; (III) A study of three LHW supervisors who worked on anintervention to support infant feeding mothers, as explored through individual interviews;and (IV) A study of the process of LHW policy development from the perspective of 11 keyinformants who were individually interviewed.

  Findings: LHWs were found to be effective in promoting breastfeeding and in improvingpulmonary TB cure rates (I). There was also some indication that LHWs could be effective inreducing child morbidity and child and neonatal mortality, and in increasing the likelihood ofcaregivers seeking care for childhood illness (I). The experience of LHWs and LHWsupervisors suggests that LHW programmes need adequate support and supervision,especially in protecting the LHWs themselves (II, III). The care and protection of LHWs wasconsidered by policy makers (IV), but policy redevelopment processes did not link the needto ensure that LHWs were not exploited to concerns about gender exploitation.

  Conclusions: LHW interventions can be effective but implementing them in developingcountries such as South Africa needs to be approached with caution

  Fulltekst (pdf)
  NHV Report 2012:2
 • 107.
  Daniels, Karen
  et al.
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV. Health Systems Research Unit, Medical Research Council, PO Box 19070, Tygerberg 7505, South Africa .
  Clarke, Marina
  Nursing Division, Stellenbosch University, Francie Van Zijl Drive, Tygerberg, 7505, South Africa .
  Ringsberg, Karin C
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Developing lay health worker policy in South Africa: a qualitative study.2012Inngår i: Health research policy and systems / BioMed Central, ISSN 1478-4505, Vol. 10, s. 8-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Over the past half decade South Africa has been developing, implementing and redeveloping its Lay Health Worker (LHW) policies. Research during this period has highlighted challenges with LHW programme implementation. These challenges have included an increased burden of care for female LHWs. The aim of this study was to explore contemporary LHW policy development processes and the extent to which issues of gender are taken up within this process.

  METHODS: The study adopted a qualitative approach to exploring policy development from the perspective of policy actors. Eleven policy actors (policy makers and policy commentators) were interviewed individually. Data from the interviews were analysed thematically.

  RESULTS: Considerations of LHW working conditions drove policy redevelopment. From the interviews it seems that gender as an issue never reached the policy making agenda. Although there was strong recognition that the working conditions of LHWs needed to be improved, poor working conditions were not necessarily seen as a gender concern. Our data suggests that in the process of defining the problem which the redeveloped policy had to address, gender was not included. There was no group or body who brought the issue of gender to the attention of policy developers. As such the issue of gender never entered the policy debates. These debates focused on whether it was appropriate to have LHWs, what LHW programme model should be adopted and whether or not LHWs should be incorporated into the formal health system.

  CONCLUSION: LHW policy redevelopment focused on resolving issues of LHW working conditions through an active process involving many actors and strong debates. Within this process the issue of gender had no champion and never reached the LHW policy agenda. Future research may consider how to incorporate the voices of ordinary women into the policy making process.

 • 108.
  Daniels, Karen
  et al.
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV. Health Systems Research Unit, Medical Research Council, PO Box 19070, Tygerberg 7505, South Africa .
  Nor, Barni
  Jackson, Debra
  Department of Women's and Children's Health, Uppsala University, Sweden .
  Ekström, Eva-Charlotte
  Doherty, Tanya
  Department of Women's and Children's Health, Uppsala University, Sweden .
  Supervision of community peer counsellors for infant feeding in South Africa: an exploratory qualitative study.2010Inngår i: Human resources for health, ISSN 1478-4491, Vol. 8, s. 6-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Recent years have seen a re-emergence of community health worker (CHW) interventions, especially in relation to HIV care, and in increasing coverage of child health interventions. Such programmes can be particularly appealing in the face of human resource shortages and fragmented health systems. However, do we know enough about how these interventions function in order to support the investment? While research based on strong quantitative study designs such as randomised controlled trials increasingly document their impact, there has been less empirical analysis of the internal mechanisms through which CHW interventions succeed or fail. Qualitative process evaluations can help fill this gap.

  METHODS: This qualitative paper reports on the experience of three CHW supervisors who were responsible for supporting infant feeding peer counsellors. The intervention took place in three diverse settings in South Africa. Each setting employed one CHW supervisor, each of whom was individually interviewed for this study. The study forms part of the process evaluation of a large-scale randomized controlled trial of infant feeding peer counselling support.

  RESULTS: Our findings highlight the complexities of supervising and supporting CHWs. In order to facilitate effective infant feeding peer counselling, supervisors in this study had to move beyond mere technical management of the intervention to broader people management. While their capacity to achieve this was based on their own prior experience, it was enhanced through being supported themselves. In turn, resource limitations and concerns over safety and being in a rural setting were raised as some of the challenges to supervision. Adding to the complexity was the issue of HIV. Supervisors not only had to support CHWs in their attempts to offer peer counselling to mothers who were potentially HIV positive, but they also had to deal with supporting HIV-positive peer counsellors.

  CONCLUSIONS: This study highlights the need to pay attention to the experiences of supervisors so as to better understand the components of supervision in the field. Such understanding can enhance future policy making, planning and implementation of peer community health worker programmes.

 • 109.
  Daniels, Karen
  et al.
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV. Health Systems Research Unit, Medical Research Council, PO Box 19070, Tygerberg 7505, South Africa .
  Van Zyl H, Hendrien
  Boland District Municipality, Stellenbosch, South Africa.
  Clarke, Marina
  Nursing Division, Stellenbosch University, Francie Van Zijl Drive, Tygerberg, 7505, South Africa .
  Dick, Judy
  Health Systems Unit, Medical Research Council, Cape Town, South Africa.
  Johansson, Eva
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV. Department of Public Health Sciences, Division of International Health (IHCAR), Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
  Ear to the ground: listening to farm dwellers talk about the experience of becoming lay health workers.2005Inngår i: Health Policy, ISSN 0168-8510, E-ISSN 1872-6054, Vol. 73, nr 1, s. 92-103Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Ranking ninth in the world for its contribution to the global burden of tuberculosis (TB), South Africa continues to battle the disease. Within the framework of the World Health Organisation's Directly Observed Treatment Short Course (DOTS) strategy, attempts have been made to utilize lay health workers (LHWs) as TB treatment supporters. Previous research has highlighted the benefits and difficulties associated with such an approach, but little attention has been paid to the perceptions of LHWs themselves. A randomised control trial of a LHW intervention in TB treatment in the farming areas of the Western Cape, South Africa has shown a 19% improvement in TB treatment outcomes. This paper describes the experiences of those LHWs drawing on data collected through focus groups with incumbents. The data has shown that once trained, respondents were engaged in a wide range of activities, well beyond simple health care. In the majority LHWs were women. Becoming LHWs opened up their worlds, creating opportunities they would otherwise not have had. But while doing so, it also added extra responsibilities and stresses, which were not easy to manage. Respondents sustained themselves through support from each other, the intervention team, their employers and contact with the public health system. The question this study raises is given the obvious need for LHWs, how can they be motivated to participate in primary health care in such a way that maximises their access to resources while minimising their experience of the role as burdensome?

 • 110.
  Darulis, Zilvinas
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Use and Perceptions of Lithuanian Computerized Health Information System2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [en]

  The study was user survey method based, performed to get the overview of use and perceptions of health caremanagers towards Lithuanian computerized health information system as a tool for decision – making.

  Aims of the study were to describe LCHIS, its inputs and potential use; to account for a surveyofpotential users, health care administrators; to discuss the need for improvement of the system and itsuse.

  Methods. User survey method was applied. Literature search was performed and the questionnaire was constructed after interview with four respondents and clarification of questions. Totally 100 ofrespondents from different health care institutions were interviewed. Data was analysed using normal statistical methods, using MS Excel 2000 and statistical package SPSS 10.0 as tools.

  Main results. Concerning the awareness about the existing of LCHIS, 68% of the respondents saidtheyhave heard about it and 15% said theyhave been using this system daily. As many as 68% of respondents didn’t really take care about the existence of LCHIS, while the size of respondents being satisfied and not was pretty the same. The number of satisfied with the structure was rather small ifcomparing with those partially satisfied. As many as 76% of the respondents said they haven’t been using the system at all. 24% of the respondents were satisfied with the certain groups of healthindicators within the system. Group of morbidity indicators and group of hospital activity indicatorswere among the mostly used (17% together). Almost 20% of the respondents said it was easy for them to use LCHIS; the same number of health care administrators trusted the information comingfrom LCHISand they have experienced the situation, where they have used LCHIS for planning ormanagement in current situation. As many as 82% of health care managers agreed heads or administrative staff of hospitals supposed to be the key members, who must encourage them to use the system.

  Conclusions. About two thirds of health care administrators interviewed knew about LCHIS and the rest had been or were users. In the comments this group claimed they were supporting their decisions by using the systemand indicators in it. As many as 96% of the respondents stated there was a needfor statistical information and skills for dailydecision - making and managerial activities. The respondents, who used LCHIS, trusted the information in the system and found it useful in their dailywork as health managers. The main comments, why respondents didn’t use the system or didn’tknow about it, was lack of information technologies in work place, lack of computer skills and lackof support from hospital authorities

  Fulltekst (pdf)
  MPH 2005:10
 • 111. Edberg, PO
  et al.
  Jensen, Geir
  Mortensen, Ole E
  Rouvinen, Ritva
  Svingen, Else Marie
  Stefánsdóttir, Valgerður
  Nordisk vejleder om erhvervet døvblindhed2012Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 112.
  Edgren, Lars
  et al.
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Thorpenberg, Stefan
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Åhgren, Bengt
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Utvärdering med lärande ansats av pandemiplaneringinklusive vaccinationsprogram i Västra Götalandsregionen2010Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Pandemiplaneringen inklusive vaccinationsprogrammet för att möta den nya influ-ensan var unikt till sin omfattning genom att den avsåg hela befolkningen. Något sådant har inte tidigare genomförts i Sverige. Det ger möjlighet att lära för framti-den. Hälso- och sjukvårdsutskottet i Västra Götalandsregionen (VGR) har beställt en utvärdering. En viktig tanke bakom denna utvärdering var att genomföra data-insamlingen medan vaccinationsprogrammet fortfarande var i färskt minne och således dokumentera viktiga skeenden i nära anslutning till att de ägt rum. Den huvudsakliga datainsamlingen skedde under januari 2010. Pandemiorganisationen i sin helhet har vaccinerat drygt 923 000 individer i Västra Götaland. Totalt har mer än 1 080 000 doser registrerats i journalsystemet Svevac. Sjukhusen har vaccinerat cirka 5 procent, primärvården 55 procent, kommunerna 30 procent (skolhälsovården står för 22 procent), företagshälsovården 7 procent samt övriga 3 procent. Antalet personer med rätt att registrera vaccinationer i Svevac har beräknats till 12 000 personer, de flesta av dem är vaccinatörer. Totala antalet vaccinatörer har beräknats till mellan 10 000 – 12 000. De kommer från drygt 600 enheter (Svevac 28 maj 2010).

  Utvärderingen har två fokusar – organisering samt epidemiologiskt utfall. Det för-sta handlar om hur den samlade pandemiorganisationen i VGR förbereder sig för att möta den nya influensan inklusive genomförandet av vaccinationsprogrammet. Den andra handlar om att försöka beräkna samhällsnyttan av vaccinationen. Här redovisas den första delen av uppdraget. Den andra redovisas separat. Uppdraget är forskarstyrt och har genomförts av Nordic Centre for Health and Social Assess-ment vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg. Föreliggande rap-port bygger på en dokumentstudie (cirka 800 sidor planer, riktlinjer, rekommenda-tioner samt minnesanteckningar från möten). Vidare har information hämtats från vetenskaplig litteratur, informationsbroschyrer, artiklar i dagspress och relevanta webbplatser. Den empiriska studien omfattar 44 individuella intervjuer (450 A4-sidor intervjuprotokoll) samt en direkt observation. Utvärderingen lyfter fram både kvalitativa och kvantitativa aspekter. Det ger en rikare bild av händelseförlop-pet och en möjlighet att uttala sig om helheten.

  Den fråga forskarna umgåtts med är hur en modell, ett logiskt sammanhängande system för att möta en influensapandemi kan se ut med utgångspunkt i nuvarande kunskap och vägledande policydokument. Här bortser forskarna från hur systemet fungerar idag för att istället försöka skapa en måttstock eller referenspunkt mot vilken verksamheten kan bedömas – en referenspunkt i form av den ”optimala praktiken”. Gapet mellan optimal praktik och det händelseförlopp som dokumen-teras och granskas i utvärderingen bildar forskarnas helhetsbedömning.

  I redovisningen granskas bl.a. epidemiplan, systemets aktörer, ansvarsfördelning, arbetets uppläggning och styrning på regional nivå och fältnivå. Organisationen för pandemiledning och Smittskyddsenhetens (SME) centrala roll gås igenom. Här ingår bl.a. logistik för inköp, lagerhållning och transporter. Extern och intern in-formation samt kommunikationen med massmedia granskas. Slutligen granskas belastningen på den reguljära vården.

  Slutsatser

  Utvärderingen har bedömt pandemiledningens arbete i nio dimensioner som gene-rerats från den idealbild eller ”optimala praktik” som presenteras i de teoretiska utgångspunkterna. 1)Att prioritera- Utvärderingen visar att hälso- och sjukvården i VGR planerat väl för att möta ett scenario innebärande en första pandemivåg utan vaccin. - Utvärderingen visar att pandemiledningen snabbt växlade över till att för-bereda för massvaccination.- Utvärderingen visar att det fanns oklarheter i anvisningarna beträffande risk-grupper vilket gjort dem svåra att avgränsa. 2)Att agera under osäkerhet- Utvärderingen visar att framför allt SME som hållit i trådarna behållit initiativ-et under planering och genomförande och gjort detta väl.3)Att agera under stress- Utvärderingen visar att systemet som helhet levererat trots de oklara påfrestande omständigheterna. 4)Att kommunicera under osäkerhet- Utvärderingen visar att den valda kommunikationsstrategin, baserad på öppen kommunikation, varit lyckad även om den varit tidskrävande för ledningen på SME.- Utvärderingen visar att den regionala informationen varit för detaljerad beträffande annonskampanjen gentemot allmänheten. 5)Att styra viktiga flöden- Utvärderingen visar på tydliga svårigheter att få till ett fungerande arbetsflöde för vaccinering beroende på försenade vaccinleveranser. 6)Att anpassa den reguljära vården- Utvärderingen visar att den strategi man valt för att anpassa den reguljära vården har varit att försöka minska den totala arbetsmängden under pandemin. Strategin fungerade denna gång.7)Att visa prov på flexibilitet- Utvärderingen visar att där man planerat väl och i tid, där var man redo att ställa om den ursprungliga planeringen. 8)Att balansera regional styrning med lokalt handlingsutrymme- Utvärderingen visar att styrningen har fungerat – det tog initialt lite tid innan den hann hitta sina praktiska former lokalt. 9)Att ha koll på kostnaderna- Utvärderingen visar att flera kostnadsposter ännu inte är tillgängliga varför forskarna saknar underlag för att bedöma pandemiledningens kostnadskontroll.Några lärdomar- De privata utförarna i primärvården behöver involveras i pandemiarbetet via en gemensam representation. - Ett välfungerande 1177 (Sjukvårdsrådgivningen) är viktigt för att avlasta sjuk-husens/primärvårdens akutmottagningar.- De informatörer som engageras på regionnivå i VGR behöver arbeta mer själv-ständigt som experter mot media samtidigt som de koordinerar sitt budskap med den lokala nivån. - Vården överöstes initialt med icke selekterad information. Samma information spreds från nationell, regional och lokal nivå. Varför inte marknadsföra vaccina-tionsmanualen som vaccinationsenheternas primära informationskälla.- Undvik andra organisatoriska påfrestningar under en vaccinationskampanj, t.ex. vårdvalsreform eller större organisationsförändringar.- Hälso- och sjukvården har ingen personal att tillgå för extraordinära händelser. Det har varit svårt att utnyttja personalstrategiska funktionen på ett gott sätt. Ett bra instrument för att mäta aktuell sjuklighet bland personalen saknas vilket försvårar personalplaneringen. För att stärka SME föreslås en regional resurs-grupp hos HSA (Hälso- och sjukvårdens adressregister) som vid behov kan diri-geras till funktioner som behöver resurstillskott. - Pandemiplanen behöver revideras, vilket påbörjats. - Den valda strategin för massvaccination föreslås bli omprövad. Jämförelser med strategier i andra landsting är viktig men svår då förutsättningarna är olika samt att man registrerar sina vaccinationer på olika sätt. - Pandemiledningen har tagits på sängen av de oregelbundna vaccinleverans-erna. Att vaccinet inte levererades som planerat är den enskilt mest betydelse-fulla frågan att lära för framtiden.- Samarbetet med kommunerna var avgörande för att genomföra vaccinations-uppdraget.SlutordPandemiarbetet blev en allas angelägenhet. Häri ligger magin att i det osäkra och i den upplevda stressen var alla funktioner i samhället som hade med pandemin att göra inriktade på att bidra. Därför har systemet levererat.

  Fulltekst (pdf)
  R 2010:10
 • 113.
  Edin-Liljegren, Anette
  et al.
  Glesbygdsmedicinskt centrum, Västerbottens läns landsting.
  Flyckt, Kia
  Glesbygdsmedicinskt centrum, Västerbottens läns landsting.
  Förutsättningar och villkor för samer med funktionsnedsättning i de samiska förvaltningskommunerna i Sverige: Projektrapport2017Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Denna studie visar att kunskap om hur förutsättningar ser ut för samer med funktionsnedsättning är knapphändig bland tjänstemän i de 19 kommuner som ingår i det samiska förvaltningsområdet i Sverige. Utbildning om samisk kultur och språk saknas generellt och den kulturella förståelsen är bristfällig i flertalet kommuner. Det finns få exempel på en organisatorisk strategi om hur man arbetar med dessa frågor i de studerade kommunerna trots att samer här har förstärkta rättigheter.

  Studien har genomförts som en strukturerad kvalitativ enkät- och intervjustudie. Fokus har lagts på ett urval av tjänstemän i de valda kommunerna som direkt berörs av handläggning av insatser till personer med funktionsnedsättning inom utbildning, omsorg, service och stöd. Personer med ansvar för tillgänglighet eller samiska frågor i kommunen har också inkluderats.

  Det finns enstaka goda exempel på insatser och en kommun har en specifik insats där personlig assistans följer med i renskötseln. Inom hemtjänsten i flera kommuner finns samisktalande personal som sannolikt används som resurser. Ett annat exempel är samarrangerade transporter till samiska aktiviteter. En kommun ansåg att det samiska perspektivet fanns med på dagordningen när man diskuterade tillgänglighetsanpassningar. Skyltning på samiska fanns i några kommuner i offentliga lokaler och en kommun hade en handlingsplan i kommunens växel, om någon privatperson behöver använda det samiska språket.

  Generellt är kunskap om samisk kultur och språk bristfällig bland personal i de kommuner som deltagit i intervjuerna. En uppfattning kan till exempel vara att det inte längre finns någon som bor i väglöst land och att frågan inte varit aktuell. Flera kommuner kände inte till hur det såg ut med språk- och kulturkompetens bland berörda personalgrupper och endast några kommuner hade genomfört kartläggningar av kompetensen och behoven.

  Inga ansökningar på samiska hade kommit in till någon av de tillfrågade kommunala förvaltningarna. Att ha information och kunskap om det samiska språket är viktigt. Ett exempel på språkets betydelse var en äldre kvinna som sken upp när hon hörde någon tala samiska trots att personalen hade uppfattat att hon varken kunde förstå eller tala.

  Det råder en osäkerhet i kommunerna om hur man ska hantera etnicitet och sekretess och vad man får och inte får göra. Det är förbjudet enligt svensk lag att registrera etnicitet, men de personer som utifrån självidentifiering uppger att de är samer, har också rätt att få information och stöd utifrån sin tillhörighet till ett urfolk. Flera kommuner anger att man behandlar alla lika, men inser inte att samma insatser inte leder till likvärdiga möjligheter.

  Resultaten från den här studien, och tidigare statistik, tyder på att kunskapen hos kommunerna om rättigheter för urfolket samerna är bristfällig och att detta arbete behöver stärkas för att kommunerna ska kunna ge det stöd till samer med funktionsnedsättning som kan förväntas enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Generella insatser, riktlinjer och strategier behöver tas fram om hur samiska förvaltnings-kommuner ska arbeta för att frågor som berör samer med funktionsnedsättning ska integreras på alla områden och på alla nivåer i kommunerna.

 • 114.
  Editorial Group, NOMESCO
  Nordiska ministerrådet, NOMESKO-NOSOSKO.
  Health Statistics for the Nordic Countries 19992001Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  In this publication NOMESCO presents the latest available data from the health statistics of the Nordic countries.

  The book covers the following: Organization of health services; Population and fertility; Morbidity, medical treatment, accidents and medicine; Mortality and causes of death; Resources within the health services, including expenditure, health personnel, capacity and services at hospitals.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 115.
  Editorial Group, NOMESCO
  Nordiska ministerrådet, NOMESKO-NOSOSKO.
  Health Statistics for the Nordic Countries 20002002Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  In this publication NOMESCO presents the latest available data from the health statistics of the Nordic countries.

  The book covers the following: Organization of health services; Population and fertility; Morbidity, medical treatment, accidents and medicine; Mortality and causes of death; Resources within the health services, including expenditure, health personnel, capacity and services at hospitals.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 116.
  Editorial Group, NOMESCO
  Nordiska ministerrådet, NOMESKO-NOSOSKO.
  Health Statistics for the Nordic Countries 20012003Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  In this publication NOMESCO presents the latest available data from the health statistics of the Nordic countries.

  The book covers the following: Organization of health services; Population and fertility; Morbidity, medical treatment, accidents and medicine; Mortality and causes of death; Resources within the health services, including expenditure, health personnel, capacity and services at hospitals.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 117.
  Editorial Group, NOMESCO
  Nordiska ministerrådet, NOMESKO-NOSOSKO.
  Health Statistics for the Nordic Countries 20022004Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  In this publication NOMESCO presents the latest available data from the health statistics of the Nordic countries.

  The book covers the following: Organization of health services; Population and fertility; Morbidity, medical treatment, accidents and medicine; Mortality and causes of death; Resources within the health services, including expenditure, health personnel, capacity and services at hospitals.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 118.
  Editorial Group, NOMESCO
  Nordiska ministerrådet, NOMESKO-NOSOSKO.
  Health Statistics for the Nordic Countries 20032005Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  In this publication NOMESCO presents the latest available data from the health statistics of the Nordic countries.

  The book covers the following: Organization of health services; Population and fertility; Morbidity, medical treatment, accidents and medicine; Mortality and causes of death; Resources within the health services, including expenditure, health personnel, capacity and services at hospitals.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 119.
  Editorial Group, NOMESCO
  Nordiska ministerrådet, NOMESKO-NOSOSKO.
  Health Statistics for the Nordic Countries 20042006Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  In this publication NOMESCO presents the latest available data from the health statistics of the Nordic countries.

  The book covers the following: Organization of health services; Population and fertility; Morbidity, medical treatment, accidents and medicine; Mortality and causes of death; Resources within the health services, including expenditure, health personnel, capacity and services at hospitals.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 120.
  Editorial Group, NOMESCO
  Nordiska ministerrådet, NOMESKO-NOSOSKO.
  Health Statistics for the Nordic Countries 20052007Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  In this publication NOMESCO presents the latest available data from the health statistics of the Nordic countries.

  The book covers the following: Organization of health services; Population and fertility; Morbidity, medical treatment, accidents and medicine; Mortality and causes of death; Resources within the health services, including expenditure, health personnel, capacity and services at hospitals.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 121.
  Editorial Group, NOMESCO
  Nordiska ministerrådet, NOMESKO-NOSOSKO.
  Health Statistics for the Nordic Countries 20062008Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  In this publication NOMESCO presents the latest available data from the health statistics of the Nordic countries.

  The book covers the following: Organization of health services; Population and fertility; Morbidity, medical treatment, accidents and medicine; Mortality and causes of death; Resources within the health services, including expenditure, health personnel, capacity and services at hospitals.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 122.
  Editorial Group, NOMESCO
  Nordiska ministerrådet, NOMESKO-NOSOSKO.
  Health Statistics for the Nordic Countries 20072009Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  In this publication NOMESCO presents the latest available data from the health statistics of the Nordic countries.

  The book covers the following: Organization of health services; Population and fertility; Morbidity, medical treatment, accidents and medicine; Mortality and causes of death; Resources within the health services, including expenditure, health personnel, capacity and services at hospitals.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 123.
  Editorial Group, NOMESCO
  Nordiska ministerrådet, NOMESKO-NOSOSKO.
  Health Statistics for the Nordic Countries 20082010Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  In this publication NOMESCO presents the latest available data from the health statistics of the Nordic countries.

  The book covers the following: Organization of health services; Population and fertility; Morbidity, medical treatment, accidents and medicine; Mortality and causes of death; Resources within the health services, including expenditure, health personnel, capacity and services at hospitals.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 124.
  Editorial Group, NOMESCO
  Nordiska ministerrådet, NOMESKO-NOSOSKO.
  Health Statistics for the Nordic Countries 20112011Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  In this publication NOMESCO presents the latest available data from the health statistics of the Nordic countries.

  The book covers the following: Organization of health services; Population and fertility; Morbidity, medical treatment, accidents and medicine; Mortality and causes of death; Resources within the health services, including expenditure, health personnel, capacity and services at hospitals.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 125.
  Editorial Group, NOMESCO
  Nordiska ministerrådet, NOMESKO-NOSOSKO.
  Health Statistics for the Nordic Countries 20122013Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  In this publication NOMESCO presents the latest available data from the health statistics of the Nordic countries.

  The book covers the following: Organization of health services; Population and fertility; Morbidity, medical treatment, accidents and medicine; Mortality and causes of death; Resources within the health services, including expenditure, health personnel, capacity and services at hospitals.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 126.
  Editorial Group, NOMESCO
  Nordiska ministerrådet, NOMESKO-NOSOSKO.
  Health Statistics for the Nordic Countries 20132013Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  In this publication NOMESCO presents the latest available data from the health statistics of the Nordic countries.

  The book covers the following: Organization of health services; Population and fertility; Morbidity, medical treatment, accidents and medicine; Mortality and causes of death; Resources within the health services, including expenditure, health personnel, capacity and services at hospitals.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 127.
  Editorial Group, NOMESCO
  Nordiska ministerrådet, NOMESKO-NOSOSKO.
  Health Statistics for the Nordic Countries 20142014Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  In this publication NOMESCO presents the latest available data from the health statistics of the Nordic countries.

  The book covers the following: Organization of health services; Population and fertility; Morbidity, medical treatment, accidents and medicine; Mortality and causes of death; Resources within the health services, including expenditure, health personnel, capacity and services at hospitals.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 128.
  Editorial Group, NOMESCO
  Nordiska ministerrådet, NOMESKO-NOSOSKO.
  Health Statistics for the Nordic Countries 20152015Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  In this publication NOMESCO presents the latest available data from the health statistics of the Nordic countries.

  The book covers the following: Organization of health services; Population and fertility; Morbidity, medical treatment, accidents and medicine; Mortality and causes of death; Resources within the health services, including expenditure, health personnel, capacity and services at hospitals.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 129.
  Editorial Group, NOMESCO
  Nordiska ministerrådet, NOMESKO-NOSOSKO.
  Helsestatistik for de nordiske lande 20142014Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [da]

  NOMESKO offentliggør i denne publikation de senest tilgængelige sundhedsstatistiske oplysninger for de nordiske lande.

  Bogen omhandler: Organiseringen af sundhedsvæsenet; Befolkning og fertilitet; Sygelighed, sygdomsbehandling, ulykker og medicin; Dødelighed og dødsårsager; Ressourcer inden for sundhedsvæsenet, herunder sundhedsøkonomi, sundhedspersonale, kapacitet og ydelser ved sygehuse.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 130.
  Ege, Bente
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Regionsdannelsens betydning for sundhedsområdet i Danmark: med specielt fokus på sygehusenes finansiering2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [da]

  Baggrund: D. 1. januar 2007 trådte kommunalreformen i kraft i Danmark. Regionsdannelsen er den største ændring af den offentlige sektor siden kommunalreformen i 1970. Ansvaret for sundheds-væsenet bliver regionernes hovedopgave.

  Formål: At beskrive, analysere og diskutere de strukturændringer, der finder sted i sundhedsvæsenet, med hovedvægt på sygehusvæsenet i Danmark.

  Metode: Opgaven tager afsæt i et litteraturstudie, hvor udgangspunktet er officielle kilder og udredninger samt videnskabelig litteratur.

  Resultater: Strukturreformen, der er en centralisering, er inspireret af New Public Management-filosofien. Finansieringssystemet på sundhedsområdet er blevet væsentligt forandret med kommunalreformen. Det er en tvivlsom antagelse, at kommunale foranstaltninger er billigere end de regionale sundhedsydelser, og at nettobesparelsen er tilstrækkelig til at drive substitutionsprocessen. En nedsættelse af behandlingsgarantien fra to til en måned må forventes at stimulere markedet for private sundhedsydelser, med en underminering af den integrerede model med offentligt ejerskab og drift af sygehusvæsenet til følge.

  Konklusion: Den nye finansieringsmodel påvirker aktørernes økonomiske incitamenter, idet de enkelte aktører kun belønnes for de ydelser, de selv leverer til patienten, uden sammenhæng med resten af behandlingsforløbet. Den stigende aktivitetsafhængige finansiering udgør en væsentlig styringsmæssig udfordring. Ventetidsgarantien får med nedsættelsen fra to til en måned karakter af at være et servicemål, frem for at være en garanti for behandling af høj faglig kvalitet.

  Fulltekst (pdf)
  MPH 2007:20
 • 131. Egerer, Michael
  et al.
  Ruuska, Arto
  Sulkunen, Pekka
  Uusitalo, Susanne
  Salmela, Mikko
  Nikkinen, Janne
  Samuelsson, Eva
  Blomqvist, Jan
  Christophs, Irja
  Hirschovits-Gerz, Tanja
  Rantala, Varpu
  Oksanen, Atte
  Nordic Studies on Alcohol and Drugs NAD 1-2/13 Volume 302013Bok (Fagfellevurdert)
 • 132.
  Egge, Hilde
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Du er ikke alene”: Samtalegrupper som helsefremmende tiltak for skilsmissebarn. En Grounded Theory studie.2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [no]

  Bakgrunn

  Samtalegrupper for skilsmissebarn har vist seg å ha en positiv effekt ved at deltagerne får økt selvfølelse, blir lettere og gladere, viser bedre trivsel og får en mer positiv opplevelse av familien.

   

  Hensikt

  Å kartlegge hva som hjelper og hvorfor det hjelper å delta i samtalegruppe for elever som har opplevd samlivsbrudd.

   

  Metode

  28 elever, 14-16 år, fra tre ulike steder i Norge er blitt intervjuet i syv fokusgrupper. Grounded Theory er blitt brukt i analysen av materialet.

   

  Resultat

  Fellesskapet med andre skilsmissebarn har en helsefremmende effekt ved at elevene får noen å identifisere seg med, de opplever åpenhet rundt det de har erfart, og de uttrykker gjensidig støtte til hverandre. Dette gir økt trygghet og selvtillit, økt styring over eget liv, økt forståelse av skilsmissen og foreldre/steforeldre samt evne til å se de positive sidene ved skilsmissen.

   

  Konklusjon

  Studien viser at samtalegrupper for skilsmissebarn kan være et viktig tiltak i  folkehelsearbeidet

  Fulltekst (pdf)
  MPH 2012:1
 • 133. Egnell, Susanne
  et al.
  Villman, Emma
  Obstbaum, Yaira
  Cannabis policy and legislation in the Nordic countries: A report on the control of cannabis use and possession in the Nordic legalsystems2019Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  How is cannabis use controlled in the legal systems in the Nordic countries? How do the Nordic legal systems see cannabis as a drug, and how does this affect the cannabis user? The Nordic Welfare Centre´s new report Cannabis policy and legislation in the Nordic countries looks at the similarities and differences in legislation and the ways in which the law is enacted in legal practice, police work, and other arenas.

  After alcohol, cannabis is the second most common intoxicant in the Nordics and cannabis use is increasing among young adults in most Nordic countries. It is therefore not insignificant how society views cannabis use: is it a social problem, a health problem, or a problem of law and order? The answer matters a great deal to the user. Increasing use will put pressure on the societal responses although the majority of cannabis users are not problem users in need of treatment.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  cover
 • 134.
  Einemo, Ing - Marie
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Värdet av screening för Enterohemorragisk Escherichia coli hos barn under tio år med diarré, i Jönköpings län, Sverige2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Enterohemorragisk Escherichia coli (EHEC) är en toxinproducerande bakterie somkan orsaka sporadiska fall av infektion men även ge upphov till allvarliga utbrott. Sjukdomen kan ge symtom alltifrån okomplicerad diarré, blodig diarrétill mycket allvarliga symtomsom hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS). De flesta EHEC-falli Sverige förekommer i åldersgruppen ett till fyra år.

  Syfte: Studienssyfte var att undersöka värdet av en EHEC-screening hos barn under tio år genom att kartlägga förekomst av EHEC och distribution av serotypoch stx-typer. Ytterligare ett syfte var att undersöka om den kliniska bilden är beroende av serotyp och stx-typ. Därutöver undersöktes hur länge man utsöndrars tx i avföringen.

  Metod: I studien ingick alla barn under tio års ålder, som lämnat avföringsprov under perioden 1 maj 2003 till 30 april 2013i Jönköpingslän. Barnen delades in i de med klinisk EHEC frågeställning och de resterande som ingick i screeningen. Barnen följdes med upprepad provtagning varje vecka efter första positiva provet. Kliniska data samlades in via ett frågeformulär samt via granskning av journaler.

  Resultat: Totalt diagnostiserades 191 barn (87 flickor och 104 pojkar) med EHEC, av dessa var 162 indexfall och 29 hittades vid smittspårning. Prevalensen av EHEC var 1,8% i gruppen med klinisk frågeställning och 1,5% ingick i screening (p=0,5). Mediantiden för utsöndringav stx i avföringen var 20 dagar (1-256 dagar). Barnmed Stx2 producerande EHEC hade allvarligare symtom. Sju barn insjuknade i HUS, alla var smittade i Sverige. Det var vanligare med Stx2 hos barn smittade i Sverige. I fem av fallen kunde smittkällan fastställas.

  Konklusion: Studienvisar en lika högprevalens av EHEC i den screenade gruppen som i gruppen där EHEC var efterfrågat. Även svårighetsgraden av symtom var lika i båda grupperna.EHEC-förekomstenvar hög och de flestavarejav serotyp O157. Serotypoberoende metoder vid diagnostikär därför viktiga. Den långa utsöndringstiden utgör en risk för smittspridning. De flesta barnen med Stx2 var smittade i Sverige, vilket medför ökad risk för svår sjukdom. Studiens resultatbekräftar värdet av EHEC-screening hos barn.

  Fulltekst (pdf)
  MPH 2014:27
 • 135.
  Ek, Amanda
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Promoting public health by Physical activity on Prescription, with focus on organized exercise2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [en]

  Background: Insufficient physical activity is a public health problem. Nordic healthcare professionals use physical activity on prescription (PaP) to increase physical activity.

  Purpose: This study aimed to evaluate the effectiveness of PaP that includes organized exercise.

  Method: Prospective data was obtained from four Swedish counties during fall 2009 and spring 2010. The study population comprised 98 patients whose healthcare professional prescribed PaP to prevent or treat disease. Questionnaires administered at baseline, three and six months after initiating PaP evaluated self-reported physical activity levels, adherence, factors influencing adherence, and experience of PaP.

  Results: Although the majority of patients receiving PaP including organized exercise are middle-age women, there are a wide distribution regarding e.g., age, socioeconomic status and reason of receiving PaP. Most participants received initial support from healthcare providers and activity organizers, and most were satisfied with the support they got. Approximately 70% participated in several activities at all measuring points. Although PaP including organized exercise increased activity levels only marginally, sedentary behavior decreased significantly. Six months after initiating PaP including organized exercise, 68% adhered to the prescribed physical activity level. Most participants deemed PaP including organized exercise a good method for becoming physically active. However, there is a need for regularly and longer support. Importantly, individualized instruction, adjusted exercise regimens, and support from other participants provide positive reinforcement. On the other hand, PaP with organized exercise imposes additional costs and decreases flexibility including both time commitment and scheduling constraints.

  Conclusion: Adherence levels to PaP with organized exercise are similar to those achieved by other chronic disease treatments. PaP including organized exercise can decrease sedentary behavior, an important factor in promoting public health in the Nordic countries.

  Fulltekst (pdf)
  MPH 2011:7
 • 136.
  Ekbäck, Gunnar
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Livshändelser, hälsa och munhälsa: en studie av skilsmässa, make/makas död och dess relation till hälsa och munhälsa, baserad på en enkätstudie av 65-åringar i två landsting.2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: De som drabbats av svåra livshändelser (här begränsade till skilsmässa eller make/makas död) betraktas som en riskgrupp när det gäller både allmän hälsa och munhälsa.

  SYFTE: Att undersöka om och i vilken mån svåra livshändelser (skilsmässa eller make/makas död) påverkar den allmänna hälsan och munhälsan, samt vilka aspekter av munhälsa som en global munhälsofråga kan fånga upp.

  MATERIAL OCH METOD: Studien utfördes som en kvantitativ studie med en enkät om munhälsa som delades ut till samtliga födda 1942 i Örebro och Östergötlands län under 2007. Svarsfrekvensen var 73,1% av totalt 8313 individer. Både allmän hälsa och munhälsa mättes med hjälp av en global fråga. Munhälsan mättes dessutom med sex ytterligare frågor. Deskriptiv analys gjordes, skillnader mellan grupper testades och kompletterades med logistiska regressionsanalyser.

  RESULTAT: Det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan dem som är frånskilda och/eller änka/änkling jämfört med dem som är gifta/sambo. De som inte drabbats av skilsmässa eller make/makas död hade bättre allmän hälsa och munhälsa. Skillnaden är systematisk och signifikant. Skillnaden mellan grupperna är statistisk signifikant även vid användandet av endast en fråga, den globala munhälsofrågan. Den globala munhälsofrågan förefaller i första hand spegla de delar av munhälsan som anknyter till patientens uppfattning om utseende och tuggförmåga. Studien antyder också att den försämrade hälsan kvarstår lång tid efter händelsen.

  SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER: Den här studien påvisar vikten av en adekvat anamnes som även inkluderar frågor om civilstånd. En global fråga om självupplevd munhälsa är också ett möjligt komplement för att bättre kunna bedöma såväl patientens munhälsa som behov av preventiva insatser.

  Fulltekst (pdf)
  MPH 2008:12
 • 137. Ekendahl, Mats
  et al.
  Kuusisto, Katja
  Saarnio, Pekka
  Demant, Jakob
  Houborg, Esben
  Oksanen, Atte
  Nordic Studies on Alcohol and Drugs NAD 4/11 Volume 282011Bok (Fagfellevurdert)
 • 138. Ellonen, Noora
  et al.
  Aaltonen, Mikko
  Koski-Jännes, Anja
  Hirschovits-Gerz, Tanja
  Pennonen, Marjo
  Nyyssönen, Milla
  Söderström, Kerstin
  Skolbekken, John-Arne
  Svensson, Bengt
  Andersson, Magnus
  von Greiff, Ninive
  Skogens, Lisa
  Nordic Studies on Alcohol and Drugs NAD 2/122012Bok (Fagfellevurdert)
 • 139.
  Elo, Sirkka L
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Hälso- och sjukvårdens roll som informationskälla för hälsoläget i befolkningen och uppföljning av dess folkhälsoinriktade insatser2009Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Information om hälsoläget och insatser för att förbättra hälsan i befolkningen kommer från direkta undersökningar t.ex. den nationella folkhälsoenkäten och indirekt från hälso- och sjukvården. Men för insamling, analys och återföring av kunskaper om ohälsan från vården liksom för vidtagna hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder saknas allmänt tillämpade rutiner.

  Syfte: Att analysera sjukvårdens roll och metoder när det gäller information om hälsoläget i befolkningen samt stödja utvecklingen av informationssystem för analys av hälsan liksom för uppföljning av hälso- och sjukvårdens folkhälsoinsatser.

  Metoder: Projektet inleddes med att informationssystemet Minimum Data Set för distriktssköterskeverksamhet (MDS-DSK) implementerades och utvärderades i Örebro läns landsting (I). Därefter analyserades patientjournaler från distriktssköterske-verksamheten genom triangulering för att identifiera och kategorisera använda åtgärder som stöd för utveckling av informationssystem (II). För att svara på frågan om patientregistrets validitet som mått på hälsoläget i en befolkning jämfördes dess data om förekomst av ischemisk hjärtsjukdom i en kommun med uppgifter insamlade från alla offentliga vårdgivare i öppen och sluten vård (III). Slutligen undersöktes genom en folkhälsoenkät i vilken omfattning hälso- och sjukvården ger rådgivning om levnadsvanor och vilka faktorer som påverkar rådgivningen (IV).

  Resultat: MDS-DSK gör det möjligt att utifrån distriktssköterskeverksamhet göra uppskattningar av förekomst av hälsoproblem i befolkningen (I). Analys av distriktssköterskornas journaler visade ett brett spektrum av väl definierade åtgärder från hälsofrämjande och hälsoskyddande till diagnostiska, terapeutiska, rehabiliterande och palliativa (II). Jämförelsen av individrelaterade data om förekomst av ischemisk hjärtsjukdom och dess riskfaktorer visade att mindre än hälften av de berörda individerna identifierats i patientregistret (III). Det är rökning och fysisk aktivitet, som oftast är tema för sjukvårdspersonalens frågor och rådgivning till patienterna. Sannolikheten att bli tillfrågad minskar med stigande ålder och kvinnor tillfrågas i mindre utsträckning än män. Personer med ohälsa där levnadsvanor anses spela stor roll exempelvis personer med diabetes, fetma och högt blodtryck får rådgivning i högre utsträckning (IV).

  Slutsatser: Med utvecklade informationssystem finns det goda möjligheter att samla in och analysera data från hälso- och sjukvården för att få ökade kunskaper om befolkningens hälsoläge och individrelaterade, hälsoinriktade åtgärder inom vården. Rutiner för detta saknas i stor utsträckning.

  Fulltekst (pdf)
  NHV Report 2009:3
 • 140.
  Elo, Sirkka L
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  The public health nursing minimum data set: Development, application and use2009Inngår i: OmvårdnandsforskningArtikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 141.
  Elo, Sirkka L
  et al.
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Calltorp, Johan B
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Health promotive action and preventive action model (HPA model) for the classification of health care services in public health nursing.2002Inngår i: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, Vol. 30, nr 3, s. 200-8Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: There is a need for an expanded approach to develop knowledge of public health nursing as a sphere of public health. The aim of this paper was to construct a theoretical model for healthcare services in the area of public health nursing based on the analysis and classification of healthcare services used in public health nursing practice.

  METHODS: Patient records were examined using a qualitative research approach. The categorization and classification of the actions followed certain criteria. Three methods were used for verifying and modifying the concept.

  RESULTS: Of the identified categories 34 dealt with healthcare services, three with administrative services, and five with coordination. The six recognized domains of the healthcare services are health promotive services, health protective services, diagnostic services, therapeutic services, rehabilitation services, and terminal healthcare services. Using the public health approach, the Health promotive action and preventive action model (HPA model) was constructed in order to visualize where in the course of the process of health-ill health and developmental stages the public health nurses provide healthcare services. Health promotion and the levels of prevention are described on the operational and conceptual levels in this paper.

  CONCLUSIONS: The result is expected to have an important effect on how public health nurses conceptualize their field of knowledge. The classification reflects current public health policy by focusing on health promotion and illness prevention. The developed HPA model will support health service research.

 • 142.
  Elo, Sirkka L
  et al.
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Karlberg, Ingvar
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Validity and utilization of epidemiological data: A study of ischaemic heart disease and coronary risk factors in a local population2009Inngår i: BMC Public Health, ISSN 1471-2458, E-ISSN 1471-2458, Vol. 123, nr 1, s. 52-57Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objectives

  To calculate the burden of ischaemic heart disease (IHD) and coronary risk factors in a defined population using data from all public providers of health care, i.e. inpatient and outpatient care in all settings.

  Study design

  Cross-sectional, 1-year retrospective study.

  Methods

  The main outcome measures were the number of individuals by diagnosis and by care setting, and gender- and age-specific event rates by diagnosis.

  Results

  Less than half of the individuals who visited any care provider for IHD or coronary risk factors were identified in the hospital discharge register. Calculation of the actual burden of disease in the population showed that when hospital discharge data were combined with outpatient data, there were no or slight differences in the age-specific rates of acute myocardial infarction (AMI), while the rates of angina were between two-fold and four-fold higher, and unspecified IHD was between three-fold and ten-fold higher in individuals aged ≥50 years compared with using hospital discharge data alone. The rates of hypertension, diabetes and lipid disorders increased in all age groups when outpatient data were added to hospital discharge data. The differences in the rates were more pronounced in women aged 50–79 years. However, the age-specific rates were higher in men except for hypertension which was higher in older women.

  Conclusion

  Data for epidemiological analyses of diseases are often based on hospital discharge data. This study found that hospital discharge data provide limited information on patients treated for IHD and coronary risk factors, except for AMI. These findings suggest that hospital discharge data should be combined with outpatient care data to provide a more comprehensive estimate of the burden of IHD and its risk factors.

 • 143.
  Elstrøm, Petter
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV. Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avdeling for infeksjonsovervåking Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo, Norge.
  Å isolere beboere er ikke nødvendig for å forebygge smitte av MRSA på sykehjem2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [no]

  Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA)er assosiert med økt risiko for komplikasjoner og død. I Norge anbefales omfattende smitteverntiltak for å forebygge spredning av MRSA i helseinstitusjoner, inklusiv i sykehjem. Tidligere ble det anbefalt å isolere MRSA-positive sykehjemsbeboere på enerom. I nasjonal MRSA-veileder publisert i 2009 frarådes langvarig isolering.

  Målet med studien var å undersøke om nye anbefalinger om ikke å isolere beboere med MRSA er like effektive som tidligere anbefalinger om å isolere beboere med MRSA, i forhold til å forebygge spredning av MRSA blant beboere i sykehjem.

  Metode: Studien er en non-inferiority kohortstudie basert på historiske data om registrerte MRSA-tilfeller ved sykehjem i Norge, informasjon om smitteverntiltak ved hvert sykehjem og statistikk om ressursbruk i kommunenes pleie-og omsorgstjenester.

  Hovedresultat: Insidensratene for sekundærtilfeller av samme MRSA spa-type ved samme sykehjem i løpet av oppfølgingstiden var 6.3 per 1000 beboerår på sykehjem som ikke isolerte og 18.5 per 1000 beboerår på sykehjem som isolerte beboere med MRSA. Insidensrate ratio for nytt MRSA-regime versus tidligere MRSA-regime var på 0.34 (95 % konfidensintervall: 0.17 –0.63).

  Konklusjon: Studiens resultat tilsier at nytt MRSA-regime uten isolering er like effektivt i å forebygge spredning av MRSA som tidligere MRSA-regime der beboere med MRSA ble isolert.

  Resultatene i studien bør benyttes aktivt for å få alle sykehjem i Norge til å implementere rutiner som er i tråd med anbefalinger i gjeldende nasjonal MRSA-veileder.

  Fulltekst (pdf)
  MPH 2013:1
 • 144.
  Eriksson, Andrea
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Development of health promoting leadership – experiences of a training programme2010Inngår i: Health Education, ISSN 0965-4283, E-ISSN 1758-714X, Vol. 11, nr 2, s. 506-515Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to describe and analyse the experiences of an intervention programme for development of health promoting leadership in Gothenburg in Sweden. The more specific purpose is to identify critical aspects of such a programme as part of the development of a health promoting workplace.Design/methodology/approach – A programme supporting managers in health promoting leadership was studied. The study was performed as a holistic case study design. In total, 17 semi‐structured interviews were conducted, supplemented with data from a leadership survey. The material was coded according to the principles of content analysis, resulting in the three main categories: comprehensiveness, integration and participation.Findings – The results show the importance of regarding the development of health promoting leadership as a contribution to the building of organisational capacity for health promoting workplaces. This requires a comprehensive approach, including both individual and structural aspects, as well as an integration of programme ideas into the practice of management. Moreover, a wide participation in the planning and design of the programme is desirable. The concrete outcomes of this programme were action plans for workplace health promotion developed during the programme. For the participating managers a positive part of the programme was also the possibilities for reflecting and sharing experiences.Originality/value – This study contributes knowledge and experiences that can be applied in the development of health promoting leadership. There is, however, a need for clearer health promoting goals and sub‐goals in order to assess the health outcomes of such a leadership programme.

 • 145.
  Eriksson, Andrea
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Health-Promoting Leadership: A Study of the Concept and Critical Conditions forImplementation and Evaluatio2011Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Aim: This thesis aims to describe and analyse the concept of health-promoting leadership, including criticalconditions for implementation and evaluation of such leadership.

  Methods: Three case studies and one conceptual analysis were conducted using qualitative methods, including interviews, observations and document analysis. The qualitative data material in study III was supplementedwith quantitative material from a leadership survey. Study I was a qualitative case study of a Swedish industrial company characterized by a low sickness rate, a structure of self-managed teams and an organisational culturethat aimed to develop employee skills and influence. Study II was a phenomenograpic study of health-promoting leadership, as described by 20 individuals employed in Swedish municipalities. Study III was a case study of anintervention programme for the development of health-promoting leadership conducted in four city districts of Gothenburg, Sweden. Study IV was a case study on collaboration in workplace health promotion between municipalities in a Swedish region.

  Results: Study I illustrates how a company leader developed and influenced organisational culture, including the employees’ control over their work situation, participation and personal development. The results of this study emphasise the importance of considering contextual factors when evaluating the role of leadership in promotinghealth at work. Study II describes health-promoting leadership in three different ways: organising health promoting activities, supportive leadership style, and developing a health-promoting workplace. Interviewees frequently linked good leadership in general with good employee health. Study III shows the importance ofregarding the development of health-promoting leadership as a contribution to building organisational capacityfor a health-promoting workplace. The intervention programme was implemented in an existing managementgroup already producing action plans for workplace health promotion. Such integration is an important part ofbuilding organisational capacity for creating and sustaining a health-promoting workplace. Study IV shows thatcollaborative health-promoting leadership is viewed as a strategy to reduce the sickness rate amongmunicipalities in a region. The study implies that collaborative workplace health promotion should be organisedinitially on a small scale, giving participants the time and opportunities to develop mutual trust. Moreover, StudyIV demonstrates the importance of including participants with differing levels of knowledge and experienceabout workplace health promotion.

  Conclusions: Health-promoting leadership can be defined as leadership that works to create a culture for healthpromotingworkplaces and values, to inspire and motivate employee participation in such a development. Healthpromotingleadership can also be viewed as a critical part of organisational capacity for health promotion,including managerial knowledge and skills as well as organisational policies and structures that support a healthpromotingworkplace. Therefore, leadership involvement in the systematic development of both the physical andpsychosocial work environment is important.

  Fulltekst (pdf)
  NHV Report 2011:6
 • 146.
  Eriksson, Andrea
  et al.
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Axlesson, Runo
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Bihari-Axelsson, Susanna
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Health promoting leadership - different views of the concept.2011Inngår i: Work: A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 40, nr 1, s. 75-84Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: To describe and analyse different views of health promoting leadership among actors involved in workplace health promotion in eight Swedish municipalities.

  METHODS: Twenty individuals were interviewed and their views were analysed according to the methodology of phenomenograpic research, exploring how health promoting leadership was described, what motives were expressed, and what critical conditions were perceived for developing such leadership.

  RESULTS: The informants described health promoting leadership in three ways: organising health promoting activities, having a supportive leadership style, and developing a health promoting workplace. The motives mentioned for developing health promoting leadership were instrumental motives and improved health. The critical conditions for health promoting leadership were organisational conditions, characteristics of individual managers, and support to managers.

  CONCLUSIONS: It seems that the concept of health promoting leadership was often used to link ideas about good leadership to the health of employees. Organisational goals and management trends may also have influenced the motives as well as the conditions for development of health promoting leadership.

 • 147.
  Eriksson, Andrea
  et al.
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Bihari-Axelsson, Susanna
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Axlesson, Runo
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Collaboration in workplace health promotion: – a case study2012Inngår i: International Journal of Workplace Health Management, ISSN 1753-8351, E-ISSN 1753-836X, Vol. 5, nr 3, s. 181-193Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose– The aim of this article is to describe and analyze a case of interorganizational andintersectoral collaboration on workplace health promotion involving nine municipalities in a Swedishregion.Design/methodology/approach– A holistic case study design was chosen. The work of a projectgroup responsible for developing plans for collaboration in the target area of health promotingleadership was studied. Observations at project meetings, interviews with project members, andwritten project documents were analyzed by qualitative methods.Findings– Collaboration on health promoting leadership was seen as a strategy to reduce thesickness rate among the employees in the municipalities. The best way to develop such leadership wasconsidered to be through supporting good leadership in general and improving the general workingconditions of managers in the municipalities. Moreover, it was regarded as a critical condition to havestructural arrangements and resources to continue this collaboration.Practical implications– An implication of the study is that collaboration on workplace healthpromotion should be organized initially on a small scale, giving time and opportunities for theparticipants to develop mutual trust with one another. It is also important to involve participants withdifferent knowledge and experiences in the field. Thus, it may be possible to develop strategies forhealth-promoting leadership contributing to the overall aim of a decreased sickness rate.Originality/value– There is limited research on barriers and facilitating factors forinterorganizational and intersectoral collaboration on workplace health promotion. This study contributesan analysis of important conditions for this kind of collaboration.

 • 148.
  Eriksson, Andrea
  et al.
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Jansson, Bjarne
  Department of Public Health Sciences, Division of Social Medicine, Karolinska Institutet, SE-171 76 Stockholm, Sweden .
  Haglund, Bo J A
  Department of Public Health Sciences, Division of Social Medicine, Karolinska Institutet, SE-171 76 Stockholm, Sweden .
  Axlesson, Runo
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Leadership, organization and health at work: a case study of a Swedish industrial company.2008Inngår i: Health Promotion International, ISSN 0957-4824, E-ISSN 1460-2245, Vol. 23, nr 2, s. 127-33Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The application of knowledge on organization and leadership is important for the promotion of health at workplace. The purpose of this article is to analyse the leadership and organization, including the organizational culture, of a Swedish industrial company in relation to the health of the employees. The leadership in this company has been oriented towards developing and actively promoting a culture and a structure of organization where the employees have a high degree of control over their work situation. According to the employees, this means extensive possibilities for personal development and responsibility, as well as good companionship, which makes them feel well at work. This is also supported by the low sickness rate of the company. The results indicate that the leadership and organization of this company may have been conducive to the health of the employees interviewed. However, the culture of personal responsibility and the structure of self-managed teams seemed to suit only those who were able to manage the demands of the company and adapt to that kind of organization. Therefore, the findings indicate that the specific context of the technology, the environment and the professional level of the employees need to be taken into consideration when analysing the relation between leadership, organization and health at work.

 • 149.
  Fjeldstad, Gullborg
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Intrauterin fosterdød hos innvandrerkvinner og svenske kvinner – en svensk registerstudie2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [no]

  Bakgrunn: Intrauterin fosterdød er en hendelse som har ringvirkninger langt utover den rammede

  kvinnen og hennes familie. Det handler i sin ytterste mening om kvinner og barns helse og

  likhet i helse for alle. Utviklingen mot et flerkulturelt samfunn innebærer andre utfordringer enn

  tidligere i forhold til kultur, kommunikasjon, kvinne-og familieperspektiv, livsstil og medisinske

  problemstillinger.

  Formål: Denne studiens formål har vært å kartlegge forekomsten av intrauterin fosterdød (IUFD)

  hos innvandrerkvinner sammenlignet med svenske kvinner, og å undersøke faktorer som

  kan være assosiert med IUFD.

  Materiale og metode: Registerdata på 904 646 fødte og deres mødre i perioden 1992-2001 ble undersøkt med bivariate analyser. Det ble også gjort en systematisk litteraturgjennomgang av relevant nasjonal og internasjonal forskning på feltet.

  Resultat: Analysen viser en økt risiko for IUFD hos innvandrerkvinnene sammenlignet med svenske kvinner. IUFD forekommer oftere hos de ikke-europeiske innvandrerkvinnene;OR:1,45(95% CI 1,28-1,63). Litteraturgjennomgangen viser at ikke-europeiske innvandrerkvinner har 2-3 ganger så høy risiko for IUFD sammenlignet med totalpopulasjonen, men også at lav sosio-økonomisk status (SøS), alder, inngifte, røyking, reduksjon av medisinske risikofaktorer og kvaliteten på den antenatale omsorgen påvirker den perinatale dødeligheten.

  Konklusjon: En forbedret folkehelse i Norden de siste tiårene har bidratt til en reduksjon av den perinatale dødeligheten. Men ikke alle befolkningsgrupper har fått tatt del av denne utviklingen. De ikke-europeiske innvandrerkvinnene har signifikant høyere odds for IUFD. De har ofte lav SøS, hvilket i seg selv er assosiert med IUFD. Kunnskap om ulikheter i helse og sykdom blant ulike

  kategorier mennesker i samfunnet vårt er viktig og kan bidra til en mer tilpasset omsorg og en bedre

  medisinsk behandling. Det er behov for videre forskning fra flere fagområder for å kunne kartlegge

  livsstil, levekår og effekten av språkbarrierene og for å få en oppfatning om hvordan ulikheter i helse kan utjevnes.

  Fulltekst (pdf)
  MPH 2007:21
 • 150.
  Fjellingsdal, Anne - Gro
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Insidensregistrering av blodbaneinfeksjoner på en intensivavdeling i et lokalsykehus i Norge2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [no]

  Bakgrunn: Blodbaneinfeksjon er en av de alvorligste sykehusinfeksjonene pasienter kan utsettes for, og i intensivavdelingen rammes de mest sårbare pasientene.

  Målet med studien:Å finne insidensen av blodbaneinfeksjoner (BSI) i en intensivavdeling i et lokalsykehus i Norge, samt undersøke ulike risikofaktorer knyttet til Centrale Venekatetre (CVK) og generell infeksjon ved innleggelse i intensivavdelingen.

  Metode: Insidensregistrering av BSI i løpet av 12 mnd. der definisjoner av BSI bygger på 2001 International Sepsis Definition Conference. Data er samlet inn prospektivt etter hvert som pasientene ble lagt. Studiepopulasjonen er antallet pasienter som hadde vært innlagt i mer enn 48 timer i intensivavdelingen, og deles opp i tre åpne kohorter:Pasienter med diagnostisert BSI i løpet av oppholdet, pasienter som fikk lagt inn CVK og pasienter med infeksjon ved innleggelse.

  Resultater: 615 pasienter ble lagt inn i intensivavdelingen i løpet av 12 mnd, av disse ble 116 av de pasientene som hadde vært innlagt i intensivavdelingen i mer enn 48 timer inkludert i studien. Gjennomsnittlig liggetid i intensivavdelingen varierte fra 2 til 40 (median 4 dager). 73 av de 116 pasientene fikk lagt inn CVK, og av disse fikk 11 en bekreftet BSI. Tre pasienter uten CVK fikk bekreftet BSI, totalt 14. Av disse 14 var 6 nosokomiale, altså 5,2 % (6 av 116) eller 7,8 BSI/1000 pasientdøgn. Enpasient fikk diagnosen kateter-relatert BSI(CR-BSI), noe som tilsvarer 1,7 CR-BSI/1000 kateterdøgn. Det ble tatt totalt 69 blodkulturer, herav 54 fra pasienter med CVK. Pasienter med CVK har signifikant større risiko for å utvikle klinisk BSI, enn de utenCVK (OR=5,31; 95 % CI 2,32 –12,0; p< 0,0001).

  Konklusjon: Denne studien viser en relativt lav forekomsten av BSI, NBSI og CR-BSI, men for å kunne sammenligne tall nasjonalt og internasjonalt er det behov for en consensus i fagmiljøet rundt definisjoner BSI og særlig CR-BSI. Det er signifikant sammenheng mellom CVK og utvikling av klinisk BSI, men studien viser ingen signifikant sammenheng mellom CVK og bekreftet BSI. Studien bør bidra til fokus på risikofaktorene knyttet til bruk av CVK, samt arbeid for consensus angående definisjoner og økt fokus på CR-BSI og klinisk BSI, siden dette har vist seg å ha like høy letalitet som bekreftet BSI

  Fulltekst (pdf)
  MPH 2014:21
1234567 101 - 150 of 614
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf